Solar Farm

โซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm)

โซลาร์ฟาร์ม คือ  โรงผลิตไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาฟรีเป็นต้นพลังงาน และใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีความคงทนอายุยาวนานในการผลิตไฟฟ้า

พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ จะขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (การไฟฟ้านครหลวง) ตามมาตรการรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมากในระยะยาวด้วยราคาพิเศษ (VSPP)