Solar Rooftop ภาคประชาชน 10K (เขาใหญ่)

โครงการโซลาร์ Rooftop ภาคประชาชน 10K


เมื่อปลายปี 2562  ลูกค้าสนใจเข้าร่วม " โครงการโซลาร์ภาคประชาชน"  ขนาดติดั้ง 10 kWp. ดำเนินการติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อย พร้อมเข้าโครงการขายไฟกับการไฟฟ้าต่อไป   

  #โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย

ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้มีประกาศจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV Rooftop) สำหรับภาคประชาชน พ.ศ.2562 ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กพช.) โดยในปี 2562 มีเป้าหมายการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย จำนวน 100 เมกะวัตต์สูงสุด (MWp) โดยแบ่งเป็นในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 30 เมกะวัตต์สูงสุด (MWp) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 70 เมกะวัตต์สูงสุด (MWp) และให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเป็นผู้ดำเนินการรับซื้อไฟฟ้าโครงการดังกล่าว โดยมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์สูงสุด (kWp) ต่อเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า และขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้ไม่เกินเดือนธันวาคม 2562 (กกพ. ปรับขยายให้เป็นปี 2563)

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://ppim.pea.co.th/