ขนาด 5 MWp(5,000 กิโลวัตต์) จังหวัด สระแก้ว

ขนาด 5 MWp(5,000 กิโลวัตต์) จังหวัด สระแก้ว