ทีมงานของเรา

ฝ่ายบริหารและผู้เชียวชาญด้านโซล่าเซลล์

นายสุริยา
ชัยปัญญา

ผู้จัดการทั่วไป

นายวรวิทย์
บุญมาหล้า

ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรม

นายภูกฤษ
เลี่ยมไธสง

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

นายเกษมสันต์
หวานเสียง

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

นายพรเทพ
ส้มอ่อน

ผู้จัดการโครงการ/วิศวกรไฟฟ้า

นางสาวสุกัญญา
ทองกำเนิด

ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน