ทีมงาน NEP


Mr.Kazuo Saito

คุณวุฒิ : Master of Engineering
ประสบการณ์ : อดีต Assistant Professor Nagaoka University of Technology, Japan.


นายสุชัย พงษ์พากเพียร

คุณวุฒิ : Master of Electrical Engineering : Nagaoka University of Technology, Japan.
วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ : อดีตผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน บริษัท Shindengen Thailand จำกัด ที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยาย การอนุรักษ์พลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนนายวรวิทย์ บุญมาหล้า

คุณวุฒิ : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ : อดีตผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท บางกอกโซลาร์ จำกัด (5 ปี) ผู้เชี่ยวชาญการปรับปรุงบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม


นายสุริยา ชัยปัญญา

คุณวุฒิ : วท.ม. การจัดการอุตสาหกรรม วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ : อดีตผู้จัดการฝ่ายกระบวนการผลิต บริษัท บางกอกโซลาร์ จำกัด (7 ปี) ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม


นายเกษมสันต์ หวานเสียง

คุณวุฒิ : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ : อดีตวิศวกร เครือซัมมิทกรุ๊ป


นายภูกฤษ เลี่ยมไธสง

คุณวุฒิ : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ : 5 ปีในอุตสาหกรรมในส่วนงานระบบประกันคุณภาพ(พลังงานแสงอาทิตย์และอิเล็กทรอนิกส์)

5 ปีในสายงานการอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก อิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์

2 ปีในสายงานขายและส่งเสริมการตลาด


Pae

นายพรเทพ ส้มอ่อน

คุณวุฒิ : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ : อดีตผู้จัดการแผนกวิศวกรรมไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ จำกัด (8 ปี)


นายขจรศักดิ์ ไชยวงษ์

คุณวุฒิ : วศ.บ. โยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ : ออกแบบ ตรวจสอบ โครงสร้าง
กำลังศึกษาอยู่ระดับ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิตโยธา


Untitled

นายสุทธิเกียรติ เพียรภักดีสกุล

คุณวุฒิ : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประสบการณ์ : ประสานงานกับหน่วยงานราชการ ตรวจสอบและเชื่อมต่อระบบนางสาวนุจริน ลานขามป้อม

ตำแหน่ง : จัดซื้อ/วางแผนการผลิต/บริการลูกค้า


นางสาวสุกัญญา ทองกำเนิด

ตำแหน่ง : บัญชี/บุคคล


นางสาวภัทรจิรา พลดาหาร

ตำแหน่ง : ธุรการ/ประสานงาน/ติดต่องานราชการ


นางสาวลดาวัลย์ ขวัญทอง

ตำแหน่ง : คลังสินค้า/จัดส่ง/ฐานข้อมูล