ระบบโซลาร์ปั๊ม

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pump)

ระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ ถูกออกแบบเพื่อใช้แทนการใช้เครื่องสูบน้ำที่ใช้น้ำมันหรือไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าแบบปกติ (ระบบจำหน่ายของรัฐ) เพื่อใช้สูบน้ำจากแหล่งน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แหล่งน้ำผิวดิน (บ่อน้ำ) หรือ แหล่งน้ำใต้ดิน (น้ำบาดาล) เพื่อนำไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น อุปโภค -บริโภค , ภาคการเกษตร ,ภาคอุตสาหกรรม และระบบบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ

อุปกรณ์และหลักการทำงาน
1. ชุดโครงสร้าง ทำหน้าที่เป็นตัวยึดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ทำจากเหล็กชุบกัลวาไนซ์หรือโลหะปลอดสนิม (Stainless Steel)
2. ชุดแผงพลังงานแสงอาทิตย์ โดยจำนวนแผงและกำลังไฟฟ้าโดยขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบฯ
3. ชุดควบคุม (Converter unit) เป็นชุดควบคุมการจายกระแสไปยังเครื่องสูบน้ำไฟฟ้ากระแสตรง
4. เครื่องสูบน้ำไฟฟ้ากระแสตรง (DC Pump) ทำหน้าที่สูบน้ำจากแหล่งน้ำไปยังจุดที่ต้องการ
5. แบตเตอรี่ (Battery) ทำหน้าที่เก็บประจุหรือสำรองไฟกรณีที่ระบบออกแบบให้มีระบบสำรองไฟกรณีไม่มีแสงแดด (เวลากลางคืน)

เมื่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์รับแสงแดดจะผลิตกระแสไฟฟ้าที่ได้เข้าสู่เครื่องสูบน้ำโดยสามารถเลือกใช้พลังงานโดยตรงจากแผงโซลาร์เซลล์ (ในตอนกลางวัน) หรือ ดึงพลังงานมาจากแบตเตอรี่ (ในเวลากลางคืน)

เครื่องสูบน้ำจะหยุดทำงานเองโดยอัตโนมัติมี 3 กรณี
1. หากน้ำในแหล่งมีปริมาณไม่เพียงพอ (น้ำแห้ง)
2. หากพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เพียงพอในตอนเย็น กลางคืน ไม่มีแดด ฝนตก ฟ้ามืด (กรณีระบบแบบไม่มีแบตเตอรี่สำรอง)
3. ไฟฟ้าสำรองจากแบตเตอรี่หมด

สินค้าและบริการ
ผลงานที่ผ่านมา