ระบบโซลาร์ฟาร์ม

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm)

คือระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดิน

โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) หรือ การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)
ตามมาตรการส่งเสริมการด้านพลังงานของกระทรวงพลังงานในการที่จะเพิ่มสัดส่วนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานเหมุนเวียน
โดยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดินนี้จำเป็นต้องใช้เนื้อที่มากเพื่อให้คุ้มค่าและต้องเหมาะสมเชิงการลงทุน

สินค้าและบริการ
ผลงานที่ผ่านมา