งานบริการ

DSC_5461

Documentation: เอกสารและงานติดต่อราชการ

  • ใบคำขอฯ, ข้อกำหนดทางวิศวกรรม,อุปกรณ์ พร้อมเซ็นรับรองโดยวิศวกรควบคุม ไฟฟ้าและโยธา (กว.)
  • สำรวจพื้นที่และจัดทำรายการวัสดุ (Bill of Quantity,BOQ)
  • ออกแบบโครงสร้าง,วางแผงและงานระบบไฟฟ้า
  • การขอยกเว้นในแบบ อ.1 (หมวดดัดแปลงอาคาร)
  • การขอยกเว้นเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)
  • ขออนุมัติเชื่อมโยงโครงข่ายของการไฟฟ้า(Grid-Connected) เพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)
  • จัดทำร่างประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice)

System Service: การรับตรวจสอบระบบและบำรุงรักษา

  • รับบริการดูแลระบบ,ทำล้าง-ความสะอาดแผง,ตรวจสอบประสิทธิภาพของแผง,อินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์ประกอบระบบโซลา่ร์เซลล์

Manpower Management: จัดหาทีมช่างและบุคลลากรเพื่อตอบสนองการขยายงานของภาคธุรกิจ

  • Direct Labor / Electrical & Mechanical Technician
  • จัดอบรมเชิงวิชาการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบโซลาร์เซลล์เชิงลึก (Effective Training )
เราดูแลรายละเอียดทุกขั้นตอน โดยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์จริง