ทีมงาน NEP

นายวรวิทย์ บุญมาหล้า

คุณวุฒิ : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ : อดีตผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท บางกอกโซลาร์ จำกัด (5 ปี) ผู้เชี่ยวชาญการปรับปรุงบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม

นายสุริยา ชัยปัญญา

คุณวุฒิ : วท.ม. การจัดการอุตสาหกรรม วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ : อดีตผู้จัดการฝ่ายกระบวนการผลิต บริษัท บางกอกโซลาร์ จำกัด (7 ปี) ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

นายเกษมสันต์ หวานเสียง

คุณวุฒิ : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ : อดีตวิศวกร เครือซัมมิทกรุ๊ป

นายภูกฤษ เลี่ยมไธสง

คุณวุฒิ : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ : 5 ปีในอุตสาหกรรมในส่วนงานระบบประกันคุณภาพ(พลังงานแสงอาทิตย์และอิเล็กทรอนิกส์)

5 ปีในสายงานการอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก อิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์

2 ปีในสายงานขายและส่งเสริมการตลาด

Pae

นายพรเทพ ส้มอ่อน

คุณวุฒิ : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ : อดีตผู้จัดการแผนกวิศวกรรมไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ จำกัด (8 ปี)

นายขจรศักดิ์ ไชยวงษ์

คุณวุฒิ : วศ.บ.โยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์ : ออกแบบ ตรวจสอบโครงสร้าง

นางสาวนุจริน ลานขามป้อม

ตำแหน่ง : จัดซื้อ/วางแผนการผลิต/บริการลูกค้า

นางสาวสุกัญญา ทองกำเนิด

ตำแหน่ง : บัญชี/บุคคล