Solar Farm System

Sorry, this entry is only available in TH. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm)

คือระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดิน

โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) หรือ การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)
ตามมาตรการส่งเสริมการด้านพลังงานของกระทรวงพลังงานในการที่จะเพิ่มสัดส่วนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานเหมุนเวียน
โดยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดินนี้จำเป็นต้องใช้เนื้อที่มากเพื่อให้คุ้มค่าและต้องเหมาะสมเชิงการลงทุน

สินค้าและบริการ
ผลงานที่ผ่านมา