ระบบโซลาร์เซลล์ในประเทศไทย


ในประเทศไทย เริ่มมีการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี 2526 จนถึงปี 2553 มียอดติดตั้งรวม 100.39 MW แจกจ่ายไฟฟ้า (เฉพาะเชื่อมกับสายส่งของ กฟผ แล้ว) ทั้งปี 2553 รวม 21.6 GWh หรือ 0.0134% ของปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 161,350 GWh โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ผลิตไฟฟ้าได้ 2.2 GWh ผู้ผลิตรายย่อย 19.4 GWh

ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 15 ปีนับจากปี 2552 กำหนดเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียนไว้ที่ 20.3% ของพลังงานทั้งหมด โดยมีสัดส่วนของพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์อยู่ที่ 6% ดังนั้น ตามแผนงาน ในปี 2565 ประเทศไทยต้องมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์มีกำลังการผลิตรวม 500 MW ตัวเลขในปี 2554 อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง 265 MW และอยู่ระหว่างการพิจารณาจาก กฟผ. อีก 336 MW

โรงไฟฟ้าที่สร้างที่จังหวัดลพบุรีด้วยเทคโนโลยี amorphous thin film ต้องใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ถึง 540,000 ชุด มีกำลังการผลิต 73 MWp จะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบโฟโตโวลตาอิคส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก


ในปัจจุบันโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ( กพช.) ได้เห็นชอบตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี พ.ศ.2551- พ.ศ.2565 โดยปรับเป้าหมายส่งเสริมพลังงานทดแทนผลิตไฟฟ้า ใน ปี 2565 เท่ากับ 5,608 MW โดยเป้าหมายของระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือ Solarcell อยู่ที่ 500 MW โดยผ่านความเห็นชอบให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ไปดำเนินการตามแผนต่อไป

ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งแบบบนพื้นดิน(Solar farm)หรือบนหลังคา (Solar rooftop)ได้รับความสนใจจากภาคประชาชน ภาคเอกชน รวมถึงภาครัฐ ซึ่งนโยบายนี้รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งสามภาคส่วนคือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง รับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้ในอัตราราคาจูงใจซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 6.85 บาทต่อหน่วยเป็นเวลา 25 ปี สำหรับระบบ Solar rooftop ที่กำลังการติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ เป็นต้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

เป็นที่คาดหมายกันว่าหากรัฐบาลดำเนินนโยบายที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาพลังงานทางเลือก ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ คาดว่าคงไม่นานเกินรอหลังคาของทุกครัวเรื่อนในประเทศไทยจะต้องติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เป็นแน่แท้ เพราะเท่าที่สัมผัสได้นั้นโครงการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์บนหลังคา เฟส1 สิ้นสุดลงวันที่ 30 สิงหาคม 2556 และ เฟสที่สองซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นั้น ภาคประชาชนก็เริ่มตื่นตัวและเข้าใจในระบบฯกันมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าราคาแผงโซลาร์เซลล์เองก็ถูกลงเมื่อเทียบกับหลายสิบปีที่ผ่านมา รวมถึงการกำหนดนโยบายของรัฐผ่านหน่าวยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น กกพ. กฟน. กฟภ. เพื่อให้เกิดเเรงจูงใจในการลุงทุน ที่ราคาขายมากกว่า 6.65 บาทต่อหน่วย(เฟสสอง)


Screen Shot 2015-08-14 at 6.16.23 PM
Screen Shot 2015-08-14 at 6.16.31 PM

Screen Shot 2015-09-01 at 2.50.29 PM

พลังงานทดแทนในอ้อมแขนของ คสช.

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี