สินค้าของเรา – OUR PRODUCTS

  1. ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา Solar Rooftop (Grid-Connected)
  2. ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบใช้แบตเตอรี่ Off-Grid
  3. ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Hybrid
  4. ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
  5. โคมไฟถนนสองสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
  6. แผงโซลาร์เซลล์ ชนิด Poly-Crystalline
  7. แบตเตอรี่ Deep Cycle
  8. อินเวอร์เตอร์ (Grid-Connected และ Off-Grid)

Rooftop 150 kWP

PV_INV_BATT

SolarPumpModel

ModelStreetLight

ใส่ความเห็น